Logo JouwTrouwVrouw

ME
NU

Home

Over

Prijzen

Start

Contact

Algemene voorwaarden
jouwtrouwvrouw.nl

Artikel 1. Definities
1.1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
jouwtrouwvrouw.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden gevestigd aan de Fok 20 te Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32097644;
klant: de wederpartij in opdracht van wie jouwtrouwvrouw.nl werkzaamheden verricht dan wel met wie jouwtrouwvrouw.nl een overeenkomst aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen jouwtrouwvrouw.nl en de klant.

Artikel 2. Algemeen
2.1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen jouwtrouwvrouw.nl en de klant en voor alle werkzaamheden die jouwtrouwvrouw.nl uitvoert.
2.2.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met jouwtrouwvrouw.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door jouwtrouwvrouw.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.
jouwtrouwvrouw.nl heeft het recht gedurende deze overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.7.
Indien jouwtrouwvrouw.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat jouwtrouwvrouw.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2.
Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van jouwtrouwvrouw.nl binden jouwtrouwvrouw.nl niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van jouwtrouwvrouw.nl heeft aanvaard.
4.2.
Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.
4.3.
jouwtrouwvrouw.nl heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1.
jouwtrouwvrouw.nl zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
5.2.
jouwtrouwvrouw.nl zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.3.
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan jouwtrouwvrouw.nl door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt jouwtrouwvrouw.nl dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
5.4.
jouwtrouwvrouw.nl heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant
6.1.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan jouwtrouwvrouw.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die jouwtrouwvrouw.nl moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant.
6.2.
De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het jouwtrouwvrouw.nl onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.3.
De klant vrijwaart jouwtrouwvrouw.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.4.
De klant zal jouwtrouwvrouw.nl en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij jouwtrouwvrouw.nl niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.
6.5.
De klant is gehouden jouwtrouwvrouw.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Prijzen en tarieven
7.1.
Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
7.2.
jouwtrouwvrouw.nl heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijziging.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing
8.1.
Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan jouwtrouwvrouw.nl mede te delen.

Artikel 9. Afzeggen van een afspraak
9.1.
De klant dient een met jouwtrouwvrouw.nl overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De klant dient een afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door de klant minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van jouwtrouwvrouw.nl maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst
10.1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal jouwtrouwvrouw.nl de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Artikel 11. Betaling
11.1.
De klant dient de van jouwtrouwvrouw.nl ontvangen facturen te betalen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
11.2.
Indien betaling in termijnen geschiedt, dan dient de klant uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien de klant niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is de klant in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.
11.3.
jouwtrouwvrouw.nl kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling of een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft jouwtrouwvrouw.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. jouwtrouwvrouw.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.
11.4.
Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
11.5.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van jouwtrouwvrouw.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11.6.
Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
11.7.
jouwtrouwvrouw.nl kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan jouwtrouwvrouw.nl verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12. Klachten
12.1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan jouwtrouwvrouw.nl en in ieder geval binnen 8 dagen na dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat jouwtrouwvrouw.nl in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
12.2.
Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat jouwtrouwvrouw.nl erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
12.3.
Na het indienen van de klacht dient de klant jouwtrouwvrouw.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
12.4.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal jouwtrouwvrouw.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1.
jouwtrouwvrouw.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2.
Voorts is jouwtrouwvrouw.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het jouwtrouwvrouw.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1.
jouwtrouwvrouw.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2.
jouwtrouwvrouw.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat jouwtrouwvrouw.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3.
jouwtrouwvrouw.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.4.
jouwtrouwvrouw.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5.
Indien jouwtrouwvrouw.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van jouwtrouwvrouw.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van jouwtrouwvrouw.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van jouwtrouwvrouw.nl beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.
14.6.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van jouwtrouwvrouw.nl of haar ondergeschikten.
14.7.
Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van jouwtrouwvrouw.nl. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
14.8.
Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens jouwtrouwvrouw.nl handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die jouwtrouwvrouw.nl daardoor lijdt.

Artikel 15. Overmacht
15.1.
jouwtrouwvrouw.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2.
Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens jouwtrouwvrouw.nl de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van door jouwtrouwvrouw.nl ingeschakelde derden.
15.3.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4.
Voor zover jouwtrouwvrouw.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is jouwtrouwvrouw.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
16.2.
jouwtrouwvrouw.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
16.3.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, jouwtrouwvrouw.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en jouwtrouwvrouw.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is jouwtrouwvrouw.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom
17.1.
De klant vrijwaart jouwtrouwvrouw.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.2.
Tenzij jouwtrouwvrouw.nl en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft jouwtrouwvrouw.nl volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die jouwtrouwvrouw.nl aan de klant ter beschikking heeft gesteld.
17.3.
jouwtrouwvrouw.nl verleent aan de klant het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
17.4.
Eventuele naamsvermeldingen, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door de klant niet aangepast of verwijderd worden.

Artikel 18. Overdracht
18.1.
jouwtrouwvrouw.nl heeft het recht haar rechten en plichten jegens de klant over te dragen aan een derde. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1.
Op elke overeenkomst tussen jouwtrouwvrouw.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en jouwtrouwvrouw.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar jouwtrouwvrouw.nl gevestigd is.